Entries CommentsHome


Meeting-of-the-Minds over ‘ICT, vrouwen en onze toekomst’

23 February, 2010 (16:14) | Media, ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

ICT gaat ons allemaal aan en het belang zal in de toekomst alleen maar toenemen. ICT wordt veelal gezien als een hulpmiddel. Maar ICT is veel meer. ICT transformeert, het schept nieuwe en onverwachte mogelijkheden. ICT leidt tot andere processen en nieuwe diensten, tot nieuwe businessmodellen, nieuwe ketens en andere organisatievormen. De techniek ontwikkelt zich verder, en de hoeveelheid informatie, ‘content’, explodeert. We kunnen op elk moment met steeds meer mensen en met steeds meer informatiebronnen verbonden zijn.

Maar hoe kunnen we in de toekomst daar onze weg nog in vinden? Hoe kiezen we waar we onze aandacht op richten, hoe we onze tijd besteden, of maakt de computer de keuzes voor ons, op grond van automatisch aangemaakte profielen? Willen we dat wel? En als we met steeds meer mensen in contact staan, wordt dat contact dan niet oppervlakkiger? Wat zijn de gevolgen hiervan voor onze samenleving? Hoe afhankelijk worden we van computers? Hoeveel macht krijgen computers zelf of de mensen die de computers besturen? Hoe houden we nog zicht op de waarden die we belangrijk vinden in dit alsmaar complexer wordende systeem? Er zijn nu al anderhalf miljard intelligente apparaten verbonden met internet, dat aantal verdubbelt elke vijf jaar. Dat betekent dat binnen drie decennia het internet meer intelligente apparaten zal bevatten dan het menselijk brein hersencellen. Bij een dergelijke complexiteit is het waardenstelsel dat de basis vormt van het handelen van het wereldwijde intelligente netwerk van essentieel belang. Wie legt de basis voor dit waardenstelsel?

Er vinden fundamentele veranderingen plaats. Het is belangrijk om ons dat te realiseren, en ons met bovenstaande vragen, die raken aan de kern van ons mens-zijn, onze identiteit, onze relatie met anderen en de wereld om ons heen, bezig te houden. Het is noodzakelijk dat de mensen in onze samenleving zich voldoende en op een goede manier gaan bemoeien met de ontwikkeling en toepassing van ICT. ICT is te belangrijk geworden om alleen aan technologie-georiënteerde mannen over te laten. Het aandeel van vrouwen in de ICT-wereld is extreem laag, vergeleken met andere sectoren en vergeleken met de ICT-sector in andere landen. Hierdoor worden veel kansen gemist, niet alleen missen veel vrouwen in de samenleving de voordelen die ICT biedt ook wordt het perspectief van vrouwen onvoldoende
meegenomen in de ontwikkeling van ICT en gezien bovenstaande situatieschets zal dit onherroepelijk gevolgen hebben voor de toekomst.

Doel ICTRegie:
Vanuit ICTRegie willen wij doen wat in onze macht ligt om hier verandering in te brengen. We willen op een constructieve wijze aanbevelingen, ideeën, plannen verzamelen die helpen om meer meisjes en vrouwen te interesseren voor werken in en met ICT zodat meer vrouwen zich gaan bemoeien met de ontwikkeling en toepassing van ICT.

Aanpak:
Aanstaande dinsdag 9 februari 2010 komen van 15.00 uur tot 20.00 uur in het Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam een aantal mensen, hoofdzakelijk vrouwen, die duidelijk affiniteit hebben met dit onderwerp, samen voor een meeting-of-the-minds waarin uitdagende stellingen worden gepresenteerd. O+ adviesbureau zal ook aanwezig zijn.

De hamvraag tijdens deze middag is: wat kunnen we doen om te zorgen dat meer vrouwen zich gaan bemoeien met de ontwikkeling en toepassing van ICT. De conclusies en aanbevelingen die deze discussie oplevert worden in ieder geval gebruikt voor de jaarlijkse conferentie ICTDelta www.ictdelta2010.nl.

Download hier de factsheet met initiatieven tav vrouwen en ICT: Factsheet Vrouwen en ICT

Download hier de lijst van aanwezigen: overzicht deelnemers

Write a comment