Entries CommentsHome


Innovent 2012

12 February, 2013 (16:01) | | By: marieke


Meer informatie Innovent 2012

Winnaars van de Aithra Belofte en Award: Kristel Groenenboom en Nicole van Son

2 November, 2010 (17:20) | | By: marieke


Afgelopen zaterdag vond het Aithra gala plaats waar tevens de Aithra Belofte en de Aithra Award werden uitgereikt. Ik was deze avond genomineerd voor de belofte Award. Helaas ben ik niet in de prijzen gevallen maar wat een topavond heb ik gehad. Deze nominatie heeft me een enorme boost energie opgeleverd om verder te gaan met datgene waar ik al mee bezig was en om mijn focus nog beter neer te zetten. Lees hieronder het verslag van de betreffende avond, natuurlijk inclusief foto’s!

Read more »

Europees ambassadeursnetwerk voor vrouwelijk ondernemerschap

23 February, 2010 (16:23) | ondernemen, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Al enig tijd staat er een call voor female entrepreneurship ambassadors open vanuit de EU. Afgelopen donderdag heeft Economische Zaken (Nederland) wat meer duidelijkheid geboden tav de call en de rol van EZ in dit geheel. O+ adviesbureau was tijdens dit overleg aanwezig. Naar aanleiding van deze meeting wordt nu door MKBNederland en ondersteunende organisaties voor vrouwelijke ondernemers gekeken hoe men dit gezamenlijk zou kunnen oppakken.

Doelstellingen en beschrijving
Dit project is bedoeld om de uitvoering van de Small Business Act te ondersteunen, en met name het eerste beginsel daarvan: „Een klimaat scheppen waarin ondernemers en familiebedrijven kunnen floreren en ondernemerschap beloond wordt”. Het doel is het ondernemerschap van vrouwen te stimuleren door een Europees ambassadeursnetwerk voor vrouwelijk ondernemerschap op te richten.

In vervolg op ENT/CIP/09/E/N08S00 wordt het bereik van het Europees ambassadeursnetwerk voor vrouwelijk ondernemerschap uitgebreid tot de overige landen die in aanmerking komen voor het programma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) van de Europese Commissie.

Het ambassadeursnetwerk is erop gericht succesvolle ondernemers campagne te laten voeren om vrouwen — waaronder werkende en studerende vrouwen — te stimuleren om een eigen bedrijf op te zetten en ondernemer te worden. De ambassadeurs moeten vrouwen meer zelfvertrouwen geven om een succesvolle onderneming op te zetten. Door hun verhaal te vertellen zullen zij ook als rolmodel fungeren en andere vrouwen inspireren om ondernemer te worden.

Voor wie
De oproep is uitsluitend bedoeld voor organisaties die actief zijn op het gebied van de bevordering, promotie en/of ondersteuning van het ondernemerschap, met als doel een netwerk op te richten waarin succesvolle ondernemers uit heel Europa samenkomen om lokaal en nationaal samen te werken om vrouwen te inspireren en aan te moedigen om het ondernemerschap als een aantrekkelijke carrièremogelijkheid te zien en in hun voetsporen te volgen.

De oproep tot het indienen van voorstellen heeft als doel het geografisch bereik te vergroten en is daarom gericht op landen die nog geen deel uitmaken van het netwerk (zie hoofdstuk 6.1, Geografische subsidiabiliteit van de oproep tot het indienen van voorstellen).

De respondenten moeten: aangeven wie de ambassadeurs zijn; de doelgroepen (toekomstige vrouwelijke ondernemers) voor elk deelnemend land vermelden; aangeven op wat voor promotionele activiteiten de ambassadeurs zich moeten richten; de regeling opzetten en beheren en regelmatig rapporteren aan de Commissie. Er is een aantal indicatoren op nationaal en Europees niveau ontwikkeld om de prestaties van het netwerk te beoordelen.

Handige informatie

Bekijk hier de officiële website van de EU-call: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?lang=nl&item_id=3917

Lees hier de bestuurlijke procedure in het nederlands: Bestuurlijke procedures

En bekijk onder de volgende link de presentatie die EZ gaf en die duidelijk uiteenzet wat er in het voorstel dient te staan: Female Entrepreneurship.2010

Naar aanleiding van het feit dat Nederland in de eerste ronde vorig jaar niet meedeed aan deze call schreef columnist Christel Witteveen de volgende column: oneerlijke concurrentie

O+ adviesbureau schrijft position paper voor SER

23 February, 2010 (16:22) | ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Het kabinet heeft aan de Sociaal Economische Raad (SER), advies gevraagd over de gevolgen van de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel voor de structuur van de arbeidsmarkt.

De SER-commissie die bezig is met de voorbereiding van een advies over de positie van zelfstandig ondernemers heeft aangegeven graag inbreng van buitenaf te betrekken bij de opstelling van een advies.

In dat kader is O+ adviesbureau dan ook in de gelegenheid gesteld, via een compacte notitie (position paper), een bijdrage te leveren ten aanzien van gendervraagstukken binnen het ondernemerschap.

Mochten er beleidsmatige ontwikkelingen hieruit voort komen dan bericht ik hier natuurlijk over op deze site.

Marieke interview Regiozzp: tips and tricks voor ondernemers

23 February, 2010 (16:18) | Media, artikel, ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Afgelopen week was ik te gast bij Regioz. Een online kanaal waar interviews alsmede andere informatie te vinden is die bedoeld is om de zelfstandige professional tips en adviezen te geven voor een meer succesvol bedrijf. Het was een interessant interview (gehouden door Erno Hannink) waarin ik duidelijk heb kunnen vertellen wat O+ adviesbureau doet en waar de O+ community voor staat, graag had ik wel wat meer tips and tricks willen bieden.

De trouwe bezoeker van www.oplus.nu weet dat je daar voldoende tips en tricks kunt vinden ten aanzien van ondernemerschap maar aangezien dit interview en vooral Regioz bedoeld is om live tips te geven aan andere ondernemers, vond ik het wat jammer dat ik daar wat minder aan heb bijgedragen.

Bij het napraten na de opname kwamen we tot de conclusie dat veel mannen ook steeds meer aandacht hebben voor het combineren van zorg en werk en veel mannen ook als zelfstandige werken. Toch praten mannen hier niet echt open over volgens Erno Hannink. Daarom zou het wel eens interessant kunnen zijn de komende tijd wat meer aandacht aan deze onderwerpen te besteden op deze site. Ik ga eens bedenken in welke vorm ik dat kan gieten en jullie horen daar ongetwijfeld meer over!

Het interview kun je hier boven bekijken maar eventueel ook op de site van regioz.

Lees eventueel ook wat Erno Hannink nav het interview schreef.

Meeting-of-the-Minds over ‘ICT, vrouwen en onze toekomst’

23 February, 2010 (16:14) | Media, ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

ICT gaat ons allemaal aan en het belang zal in de toekomst alleen maar toenemen. ICT wordt veelal gezien als een hulpmiddel. Maar ICT is veel meer. ICT transformeert, het schept nieuwe en onverwachte mogelijkheden. ICT leidt tot andere processen en nieuwe diensten, tot nieuwe businessmodellen, nieuwe ketens en andere organisatievormen. De techniek ontwikkelt zich verder, en de hoeveelheid informatie, ‘content’, explodeert. We kunnen op elk moment met steeds meer mensen en met steeds meer informatiebronnen verbonden zijn.

Maar hoe kunnen we in de toekomst daar onze weg nog in vinden? Hoe kiezen we waar we onze aandacht op richten, hoe we onze tijd besteden, of maakt de computer de keuzes voor ons, op grond van automatisch aangemaakte profielen? Willen we dat wel? En als we met steeds meer mensen in contact staan, wordt dat contact dan niet oppervlakkiger? Wat zijn de gevolgen hiervan voor onze samenleving? Hoe afhankelijk worden we van computers? Hoeveel macht krijgen computers zelf of de mensen die de computers besturen? Hoe houden we nog zicht op de waarden die we belangrijk vinden in dit alsmaar complexer wordende systeem? Er zijn nu al anderhalf miljard intelligente apparaten verbonden met internet, dat aantal verdubbelt elke vijf jaar. Dat betekent dat binnen drie decennia het internet meer intelligente apparaten zal bevatten dan het menselijk brein hersencellen. Bij een dergelijke complexiteit is het waardenstelsel dat de basis vormt van het handelen van het wereldwijde intelligente netwerk van essentieel belang. Wie legt de basis voor dit waardenstelsel?

Er vinden fundamentele veranderingen plaats. Het is belangrijk om ons dat te realiseren, en ons met bovenstaande vragen, die raken aan de kern van ons mens-zijn, onze identiteit, onze relatie met anderen en de wereld om ons heen, bezig te houden. Het is noodzakelijk dat de mensen in onze samenleving zich voldoende en op een goede manier gaan bemoeien met de ontwikkeling en toepassing van ICT. ICT is te belangrijk geworden om alleen aan technologie-georiënteerde mannen over te laten. Het aandeel van vrouwen in de ICT-wereld is extreem laag, vergeleken met andere sectoren en vergeleken met de ICT-sector in andere landen. Hierdoor worden veel kansen gemist, niet alleen missen veel vrouwen in de samenleving de voordelen die ICT biedt ook wordt het perspectief van vrouwen onvoldoende
meegenomen in de ontwikkeling van ICT en gezien bovenstaande situatieschets zal dit onherroepelijk gevolgen hebben voor de toekomst.

Doel ICTRegie:
Vanuit ICTRegie willen wij doen wat in onze macht ligt om hier verandering in te brengen. We willen op een constructieve wijze aanbevelingen, ideeën, plannen verzamelen die helpen om meer meisjes en vrouwen te interesseren voor werken in en met ICT zodat meer vrouwen zich gaan bemoeien met de ontwikkeling en toepassing van ICT.

Aanpak:
Aanstaande dinsdag 9 februari 2010 komen van 15.00 uur tot 20.00 uur in het Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam een aantal mensen, hoofdzakelijk vrouwen, die duidelijk affiniteit hebben met dit onderwerp, samen voor een meeting-of-the-minds waarin uitdagende stellingen worden gepresenteerd. O+ adviesbureau zal ook aanwezig zijn.

De hamvraag tijdens deze middag is: wat kunnen we doen om te zorgen dat meer vrouwen zich gaan bemoeien met de ontwikkeling en toepassing van ICT. De conclusies en aanbevelingen die deze discussie oplevert worden in ieder geval gebruikt voor de jaarlijkse conferentie ICTDelta www.ictdelta2010.nl.

Download hier de factsheet met initiatieven tav vrouwen en ICT: Factsheet Vrouwen en ICT

Download hier de lijst van aanwezigen: overzicht deelnemers

Kick off Brabant Centre of Entrepreneurship

23 February, 2010 (16:13) | Media, ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Het is alweer even geleden maar zeker de moeite waard om te noemen voor (vooral) ondernemers in Brabant. Dinsdag 17 november vond in theater De NWE Vorst in Tilburg de kick off plaatst van Het Brabant Center of Entrepreneurship (BCE).

Het startschot voor het samenwerkingsverband voor ondernemerschap van de TU/e en de Universiteit van Tilburg (UvT) werd onder andere gegeven door zakenvrouw en tv-presentatrice Annemarie van Gaal.

Het Brabant Center of Entrepreneurship
Het BCE is in het leven geroepen om de ondernemingszin bij studenten en universiteitsmedewerkers aan te wakkeren en hun ondernemende houding te stimuleren. Het centrum wil geïnteresseerde studenten uiteindelijk meer bagage meegeven op dit terrein en ondernemen meer onderdeel laten vormen van het onderwijsprogramma. Drs. Kees Kokke, docent bij de capaciteitsgroep Operations, Planning, Accounting, and Control van de TU/e-faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE & IS), is algemeen directeur van het nieuwe instituut. Wetenschappelijk directeur is prof.dr. Geert Duysters, eveneens van de faculteit IE&IS.

Het BCE-programma loopt tot minimaal 2012 en is opgezet door verschillende partijen binnen de TU/e en de UvT. De twee universiteiten dragen circa anderhalf miljoen euro bij. De partners, waaronder de provincie, de Stichting Brainport en de betrokken gemeenten, brengen gezamenlijk ruim drie miljoen euro in.

Ook interessant voor ondernemers Brabant
Het BCE staat ook open voor ondernemers in Brabant dus houdt vooral de website www.bc-e.nl in de gaten. Er worden namelijk ook lezingen en symposia gehouden die te bezoeken zijn door ondernemers uit de regio.

Kick off met Annemarie van Gaal
Annemarie van Gaal, vooral bekend van haar tv programma’s Dragons Den, ‘Ten einde raad’ en haar boek ‘Succes, adviezen voor een financieel onbezorgd leven’ hield een inspirerend verhaal waarbij ze aan de hand van drie lessen haar persoonlijke verhaal vertelde maar ook de ondernemers in de zaal tips meegaf. Volgens Annemarie dien je de volgende 3 aspecten in acht te nemen:

  1. Geen hoofdkantoor vanwaaruit alles geregeerd wordt. Houdt de macht op de werkvloer en communiceer met je werkvloer.
  2. Denk out of the box, wees creatief, don’t obey the rules.
  3. Het gaat niet om theorieën, zonder ervaring kom je een heel eind, gebruik je gezonde verstand. En als je dat nu nog eens combineert met wat je wel aan theorieën en studies aangeleerd krijgt dan heb je een mooie combinatie.

Na Annemarie’s wervelende verhaal mocht O+ adviesbureau in de vorm van Marieke de Kort het podium betreden om eea toe te lichten over het combineren van studie en ondernemen en tav het thema gender en ondernemerschap.

Natuurlijk ook nog even (heel cliché) op de foto gegaan met Annemarie van Gaal! Mooie inspirerende middag met veel creatieve interventies en hopelijk een succesformule voor het BCE en de ondernemers waar ze voor staan!

Artikel in SalesExpert: over het verleiden van je klant

23 February, 2010 (16:12) | Media, ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Voor het tijdschrift SalesExpert, het tijdschrift voor sales en accountmanagment, schreef Marieke de Kort een artikel met als titel: ‘verleid je klant en bespeel je vijand! Ik werd hiervoor benaderd door Jan-Willem Seip, eigenaar van Vendicum, gespecialiseerd in sales coaching en klanten winnen. Tevens is Jan-Willem redacteur voor het blad SalesExpert.

Verleid je klant en bespeel je vijand!
Juist in deze tijd is het belangrijk een goed contact te onderhouden met zakelijke klanten, contacten of partners. Het menselijk gezicht en de gunfactor zijn twee manieren waarop een ondernemer zich juist nu kan onderscheiden. Netwerken lijkt daarbij het toverwoord van de afgelopen jaren maar soms vergeten we hierin hoe men het contact met reeds bekende klanten kan handhaven, en hoe men het ‘netwerken’ dient toe te passen. Want netwerken is niet alleen alle borrels afstruinen en visitekaartjes rondstrooien. Na de borrels contact houden is hierin het ‘verleiden’ van je toekomstige en bestaande relaties.

Lees hier het hele artikel: Verleid je klant en bespeel je vijand

Magazine SpinT in het teken van Vrouwen in Beweging

23 February, 2010 (16:09) | Media, ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

SpinT, het magazine voor betrokken Tilburgers, luidt 2010 in met een themanummer over Vrouwen in Beweging, met daarin onder meer:

  • Wie wordt onze nieuwe burgemeesteres?
  • Gerda de Vries (Feniks): “We zijn nooit uitgeemancipeerd.”
  • Meet & Greet: SpinT ontmoet Vrouwen ontmoeten Vrouwen
  • In de ba(a)n van Blauwe Maan: “Ik ben geworden wie ik ben.”
  • Rondkomen met je – minimum – inkomen
  • Opgeruimd staat netjes!

Er is mij gevraagd een inhoudelijke reactie te geven op de vraag ‘wie wordt onze nieuwe burgemeesteres?’. Refereferend aan 2 zaken, enerzijds dat Tilburg burgemeester loos is maar vooral met de vraag of het niet eens tijd wordt voor een vrouwelijke burgemeester.

Hierop gaf ik natuurlijk graag antwoord!

Marieke geinterviewd voor nieuwsbrief Pact Brabant

23 February, 2010 (16:08) | Media, ondernemen, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Enige tijd geleden heeft Pact Brabant in samenwerking met onderzoeksinstituut Reflect van de Universiteit van Tilburg een meeting georganiseerd met als titel ‘de Brabantse arbeidsmarkt in Transitie‘. Tijdens deze bijeenkomst trad Marieke op als pannel lid.

Naar aanleiding van deze middag zijn enkele ‘jonge ondernemers’ (waaronder Marieke), uit Brabant geïnterviewd over hun visie op ondernemerschap. Wat gaat er wel/ niet goed. Wat zien we om ons heen en wat zou er in onze ogen moeten veranderen. Tav studie, jongeren voorbereiden op arbeidsmarkt, latere carrière en wensen van werknemers daarin, leven lang leren etc. Dit interview is nu te lezen in de nieuwsbrief van Pact Brabant.

Jonge ondernemers uit Brabant willen buiten de kaders treden.

Pact Brabant
Het overlegplatform Pact Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. In het Pact zijn de Brabantse voortrekkergemeenten regionaal arbeidsmarktbeleid (Breda, Den Bosch , Tilburg, Eindhoven, Helmond, Oss, Waalwijk), de regio West-Brabant (RPA-West-Brabant) en ZO-Brabant (SRE – RAP), de sociale partners BZW, MKB-Brabant, ZLTO en FNV, de Brabantse ROC’s, het UWV, SER-Brabant en PSW vertegenwoordigd. Zij bundelen via het Pact Brabant hun inspanningen om structurele knelpunten op de Brabantse arbeidsmarkt op te lossen.