Entries CommentsHome


O+ adviesbureau schrijft reactie op rapport Vrouwen in de Media

23 February, 2010 (16:06) | artikel, ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

ui_logo_vidmDe afgelopen tijd heeft Vrouwenindemedia, onder leiding van Janneke Boer, een onderzoek uitgevoerd over het beeld van vrouwen in de media. Hieruit is een praktisch, realistisch rapport ontstaan waarbij inzicht wordt verkregen over de huidige situatie. O+ adviesbureau werd gevraagd een inhoudelijke reactie te geven op de resultaten van het rapport. Deze is te vinden op pagina 103.

Conclusie Rapport Vrouwen in de Media

Bezig zijn met man-vrouwissues in de media heeft sinds de tweede feministische golf weinig prioriteit; op papier hebben mannen en vrouwen gelijke kansen en zonder nadere bestudering is de inschatting van velen dat het wel redelijk verdeeld is. Nadere bestudering van de realiteit laat echter een ander beeld zien. In dit onderzoeksrapport heeft u een overzicht gezien van bestaande onderzoeken op dit vlak. Daarnaast heeft Vrouwenindemedia.nl eigen onderzoek gedaan. Hieronder treft u uit alle onderzoeken de belangrijkste conclusies.

Dagbladen
Uit onderzoek van Dagblad DAG (maart 2008) onder de Nederlandse dagbladen komt naar voren dat bijna 80 procent van de binnenlandse berichtgeving over mannen gaat. Na vier dagen turven blijkt dat vrouwen slechts voor 22 procent deel uitmaken van het nieuws. Wat opvalt is dat de ene krant bij hetzelfde nieuws meer vrouwen betrekt dan andere. Zo zijn de berichten over Geert Wilders in veel kranten volledig door mannen gedomineerd, terwijl andere kranten ook Ayaan Hirsi Ali of Rita Verdonk erbij halen.

Televisie
Op 10 mei 2008 doet journalist Hans Beerekamp een kwantitatief onderzoek met conclusies naar de ‘talking heads’ op televisie. De uitslag ligt dicht bij die van het onderzoek onder de dagbladen. Van de sprekers blijkt iets meer dan een kwart vrouw. In de top 100 daalt hun aandeel zelfs tot zestien procent; 1 vrouw op 5 mannen dus. Vrouwelijke bewindslieden zijn veel minder in beeld dan mannelijke en hetzelfde geldt voor Kamerleden, met uitzondering van Rita Verdonk en in mindere mate Femke Halsema.

Radio
Op de radio is het zelfs nog schever. Het percentage vrouwen aan het woord is maar 13 procent. Dat was overigens in 2005. (Onderzoek MD info 2005)

En nu?

Als televisiepresentatoren worden aangesproken op het geringe aantal vrouwelijke gesprekspartners, dan komen ze vaak met hetzelfde argument als werkgevers of kabinetsformateurs. Ze willen wel meer vrouwen uitnodigen, maar die zijn niet te vinden of geschikte kandidaten missen de ambitie. Omdat veel van de onzichtbare redacties van de onderzochte rubrieken uit vrouwen bestaan, zou een seksistische verklaring voor het selectiebeleid te simpel zijn, zo meent Hans Berekamp. Misschien is het gewoon waar dat veel vrouwen geen behoefte hebben aan de status van talking head of Bekende Nederlander? Tijd voor het eigen onderzoek van Vrouwenindemedia.nl.

Eigen onderzoek – 1

Via de sociale netwerken hyves, linkedin en Twitter is een online enquête uitgezet, waar uiteindelijk 1.126 mensen aan hebben deelgenomen: 831 vrouwen en 295 mannen. Ongeveer de helft is werkzaam in de media. Doel van dit onderzoek: inventarisatie van ideeën over de scheve verhouding tussen vrouwen en mannen in de media. De respondenten kregen 13 stellingen voorgelegd. Er is bij het verwerken van het onderzoek vooral gekeken naar de verschillen in antwoorden tussen mannen en vrouwen en naar de verschillen in antwoorden tussen mensen die in hun werk niets met media te maken hebben en de invloedrijke mediagroep.

Is het de schuld van de media?
Driekwart van alle respondenten vindt dat het tijd wordt dat er meer vrouwen in de media aan het woord gelaten worden. Vrouwelijke respondenten zelfs voor 82,7 procent en bij mannen ligt dit percentage op 55,2 procent. Minder consensus is er over de stelling dat vrouwen te eenzijdig (als moeder/huisvrouw) in de media worden benaderd of neergezet. Vooral de invloedrijke mediagroep is het hiermee oneens. Wel denkt men over het algemeen dat vrouwen in de media voor lichtere onderwerpen worden benaderd dan mannen. Eens hiermee is 41,2 procent van de vrouwen en 20,1 procent van de mannen. Opvallend is dat maar 10,5 procent van de invloedrijke mediagroep zegt dat vrouwen voor net zoveel zwaardere vraagstukken worden benaderd als mannen.

Heeft het publiek wellicht een voorkeur?

Van alle respondenten hecht 93,2 procent net zoveel waarde aan de mening van een vrouw als van een man. Er is ook weinig voorkeur om te kijken en luisteren naar een man of juist naar een vrouw. Een overgrote meerderheid van 95,8 procent gaat het om de expertise van de persoon over het betreffende onderwerp.

Of ligt het toch echt aan vrouwen zelf?
18,5 procent van de vrouwen (tegenover 9,4 procent van de mannen) denkt dat vrouwen gewoon te bescheiden zijn en zich niet profileren. 28 procent van de vrouwen (tegenover 13,5 procent van de mannen) denkt dat veel vrouwen niet zo bezig zijn met zich profileren maar gewoon doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Met als resultaat dat dit minder opvalt.
Van de invloedrijke mediagroep zegt 32,7 procent dat het probleem zowel bij de media als bij de vrouwen ligt. Opvallend is dat 34,9 procent van hen zegt dat journalisten en redacties nog steeds een standaard bronnenlijstje gebruiken waar voornamelijk mannen op voorkomen.

Goed voorbeeld doet volgen…
Op de vraag welke vrouw qua expertise het sterkste in de media overkomt geeft bijna een kwart (24,5 procent) Neelie Kroes als antwoord. Daarna volgt Femke Halsema (12,8 procent), Agnes Jongerius (7,5 procent), Annemarie van Gaal (5,8 procent) en Agnes Kant (4,7 procent). Conclusie: voornamelijk politiek gerelateerd.

Laten we nog eens kijken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen, als hun gevraagd wordt of ze willen meewerken aan een reportage. Of het nou voor tv, radio of gedrukte media gaat is. Tijd voor eigen onderzoek 2.

Eigen onderzoek – 2
Een tweede onderzoek van Vrouwen in de Media is eveneens bij sociale netwerken uitgezet. En draaide om de vraag wat de respondent zou doen als een journalist of redactielid contact met hem of haar opneemt.

Vrouwen lijken wel meerdere voorwaarden te hebben. Opvallend is dat 58 procent van de vrouwen het belangrijk vindt om zeker te weten dat ze op een serieuze manier worden geprofileerd, tegenover 44 procent bij de mannen. 71 procent van de vrouwen wil de exposure voor uitzending of publicatie kunnen lezen. Bij mannen ligt dit percentage op 61 procent. Daarnaast moet 56 procent van de vrouwen tegenover 45 procent van de mannen zich kunnen vinden in de aanleiding. Over het geheel genomen lijkt het alsof vrouwen meer voorwaarden stellen.

Ten slotte
Femke van Zeijl gaf in artikel Dag reactie op de uitkomst in dat eerdergenoemde onderzoek. Van Zeijl is geschokt door de uitkomst. Als freelance journalist en voorzitter van Vrouw & Media weet ze dat vrouwen er in de media bekaaid vanaf komen. ‘Maar 22 procent is wel schrikbarend laag.’ Gemakzuchtige journalisten zijn volgens haar een oorzaak van het mannenoverschot in de media. ‘Journalisten hebben altijd haast en gebruiken daarom graag hun vaste lijstjes met mensen die altijd willen meewerken. Helaas zijn dat vaak de Maarten van Rossums en Ko Colijns’, zo concludeert Van Zeijl.

Op basis van de uitkomst van de onderzoeken kunnen we haar gelijk geven. Echter, vrouwen zijn zelf ook minder geneigd om zich te profileren en zijn kritischer over de voorwaarden waaronder zij aan een reportage meedoen. We zullen de redenen voor het beperkte optreden van vrouwen in de media dus bij zowel de vrouwen zelf moeten zoeken, als bij de media.

Download hier het rapport Vrouwen in de Media 2009
Download hier een samenvatting van de reacties op het rapport Vrouwen in de Media 2009

O+ adviesbureau schrijft voor BAAZ.

1 December, 2009 (22:08) | BAAZ., Media, artikel, ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

O+ adviesbureau leverde voor BAAZ., het tijdschrift voor de ondernemer, een artikel aan m.b.t. stereotypering over ‘ondernemerschap’. In dit artikel gaat het over hoe er vanuit belanghebbenden naar succesvolle ondernemers word gekeken. En of vrouwelijke ondernemers ook als succesvolle ondernemers worden gezien!

Enige tijd geleden publiceerden wij het onderzoek ‘Macho Business‘ waar sommigen van jullie ook aan deel hebben genomen. Ondanks dat de steekproef niet erg groot was, waren de resultaten nou niet bepaald rooskleurig. Vrouwelijke ondernemers werden niet met succesvolle ondernemers vergeleken en vooral mannen dachten bij een succesvolle ondernemer niet zo snel aan een vrouw. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat dit vooral de wat oudere ’stakeholder’ betrof en dat bij jongeren deze stereotypen al minder worden. Vanzelf oplossen zullen ze echter niet!

Het wordt dus tijd dat zowel organisaties het belang van diversiteit in ondernemerschap gaan inzien en vrouwen blijven strijden om deze vooroordelen te doorbreken. En zakenvrouwen, bedenk altijd dat deze stereotypen niet over jou gaan. Hoe gek dit wellicht ook klinkt, wees je ervan bewust dat dit soort stereotypen in de maatschappij leven maar blijf jezelf, geloof in de kracht van je onderneming. Je weet toch waarom je voor jezelf bent begonnen? Ga er dan ook voor.

Het magazine is gratis aan te vragen voor leidinggevende in het MKB, dus doe er je voordeel mee. Het artikel is te vinden in BAAZ. 3 (2009) op pagina 6.

IMG_2515IMG_2517

Marieke live in rondom10 op Ned. 2

10 November, 2009 (23:50) | ondernemen | By: marieke

ManZoals velen van jullie hebben meegekregen zat O+ adviesbureau, in de vorm van Marieke de Kort, afgelopen zaterdag als gast bij Rondom10. Een programma van de NCRV op Ned. 2.

Het thema van deze aflevering was ‘Mannen pikken het niet langer’ en betrof de feminalisering van de samenleving zoals sommigen het omschrijven.

Na een wervelend weekeinde, vele reacties en een overdrukke maandag eindelijk een verslag van de strijd met de heren (en dames).

Read more »

Macho Business

10 November, 2009 (23:46) | ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Een onderzoek naar stereotypen van belanghebbenden
ten aanzien van vrouwelijke ondernemers.

Hebben vrouwelijke ondernemers mogelijk last van sekse stereotypen van belanghebbenden bij het verkrijgen van startkapitaal, vergunningen en adviezen? Belanghebbenden zijn bankiers, vergunningverstrekkers, franchisegevers en organisatie-adviseurs. Uit de resultaten van door belanghebbenden ingevulde vragenlijsten over typische kenmerken van mannen, vrouwen en ondernemers bleek dat het beeld van een succesvolle ondernemer vooral gelijkgesteld wordt aan mannelijke ondernemers. Aan vrouwelijke ondernemers worden andere kenmerken toegeschreven dan aan mannelijke ondernemers, maar deze worden niet als belangrijkst gezien voor het zijn van een succesvolle ondernemer.

Algemene stereotypen van mannen en vrouwen staan wat verder af van het stereotype beeld van een succesvolle ondernemer, maar er kan voorzichtig gesteld worden dat algemene mannelijke kenmerken meer samenhangen met ondernemerschap dan algemene vrouwelijke kenmerken. Wat opvallend is, is dat vrouwelijke belanghebbenden vrouwelijke ondernemers meer associëren met een succesvolle ondernemer dan dat mannelijke belanghebbenden dat doen. Ook leeftijd van belanghebbenden zorgt voor een verschil in perceptie. Belanghebbenden van 40 jaar en ouder hebben nog een meer traditioneel beeld van ondernemers, en associëren succesvolle ondernemers meer met mannelijke ondernemers dan met vrouwelijke ondernemer. Jongere belanghebbenden zien dat verschil niet zo sterk.

De belangrijkste conclusie is dat er andere stereotype beelden bestaan over mannelijke en vrouwelijke ondernemers, en dat het beeld van mannelijke ondernemers meer overeenkomt met het beeld van succesvolle ondernemers. Als belanghebbenden een inschatting moeten maken over toekomstig succes van een ondernemer, zoals voor het verstrekken van startkapitaall, kan dit voor vrouwelijke ondernemers dus averechts uitpakken.

Download hier het paper Macho Business.

Voor meer informatie neem contact op via advies(at)oplus.nu

Paper: Zijn organisaties gender biased en beïnvloeden ze vrouwelijke ondernemers?

21 August, 2009 (15:54) | | By: marieke

O+ geinterviewd door femmex.nl

21 August, 2009 (15:42) | | By: marieke

Marieke de Kort is met haar 27 lentes jong een druk bezette vrouw. Naast studente aan de Universiteit van Tilburg waar ze psychologie studeert en extra vakken in Amsterdam op het gebied van genderstudies volgt is ze ondernemer in hart en nieren. Marieke is oprichtster en eigenaresse van O+. Een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van gendervraagstukken binnen ondernemerschap. Het bedrijf heeft binnen gender vraagstukken een sterke focus op de groep vrouwelijke ondernemers. Daarnaast is O+ een platform waar vrouwelijke ondernemers online in contact met elkaar kunnen komen en ervaringen uit kunnen wisselen. FemmeX sprak met Marieke en vroeg haar hoe O+ tot stand is gekomen.

Lees verder op femmex.nl

Laatste post op Dutch Cowgirls

1 June, 2009 (23:11) | | By: marieke

Bekijk hier de laatste blogs die ik voor Dutch Cowgirls heb geschreven:

Plakkies, de slipper uit Zuid-Afrika
Oh jee schrijf ik weer een bericht over schoenen. Dit keer echt een super mooi initiatief waar ik vurig van hoop dat het gaat aanslaan. Plakkies, de slipper uit Zuid-Afrika en gemaakt van autobanden. Je zult er wellicht al van hebben gehoord via andere media terwijl de plakkies pas aankomende week zullen worden gelanceerd, mooie promo dus!

Startkapitaal nodig, pitch op Videeo.nl
Eindelijk is het dan zover. De lancering van www.videeo.nl. Het on-line platform waar ondernemers en investeerders elkaar makkelijk kunnen vinden. DCG berichtte al eerder over deze start-up en ook via Sprout kregen de heren achter Videeo al wat bekendheid daar zij het reilen en zeilen achter de schermen middels een blog op Sprout bijhielden.

Because I am a Girl’ concert
Op 19 juni 2009 vanaf 16.30 uur vindt voor de tweede keer in het Leijpark in Tilburg het ‘Because I am a Girl’-concert plaats. Dit concert georganiseerd door Plan Nederland staat geheel in het teken van de situatie van meisjes in ontwikkelingslanden. Met acties, zoals dit speciale concert, wil Plan Nederland bijdragen aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen voor meisjes.

Milieuvriendelijke schoonmaaklijn
Helaas neem ik bijna nooit meer de tijd om off-line tijdschriften te lezen, maar voor één magazine maak ik altijd een uitzondering: IS (internationale samenwerking). Het maandblad belicht het succes en falen van ontwikkelingssamenwerking. Naast actuele problemen en vraagstukken t.a.v. derde wereld land zetten ze ook altijd duurzame producten op een rij. Een daarvan was deze keer de milieuvriendelijke schoonmaaklijn.

Erotische zender voor vrouwen
Onder de naam Dusk, een initaitief van 2Grapesmedia, is het de bedoeling dat voor 1 mei een nieuwe erotische Nederlandse zender zal starten die in het bijzonder gericht zal zijn op vrouwen. Nou ga hier maar eens een blog over schrijven en een beetje internet research doen.

Ontdek je seksualiteit op sense.info
Binnen genderstudies wordt er veel gesproken over seksualiteit en de manier hoe jongeren hier mee in aanraking komen. De rol van de overheid, maatschappij en ook de media wordt onder de loep genomen en stevig bediscussieerd. Vandaag viel me daarom het volgende initiatief op: www.sense.info. De site waar je alles kunt lezen over seksualiteit en seksuele gezondheid. Maar ook over verliefdheid, relaties, liefde en alles wat daarbij komt kijken.

De on-line 3D schoenenwereld
Toch best komisch dat voor iemand die vrijwel niet geïnteresseerd is in mode nu hier mijn zoveelste bericht over schoenen verschijnt. Maar vooruit, ik kreeg vandaag een persbericht van Café Moda in mijn mailbox met de mededeling erbij dat de schoenen on-line 3D te bekijken waren. Tjah en dat trekt mij dan weer wel aan.

Men vs Women challenge van Nike+
Zijn mannen sterker? Hebben vrouwen meer wilskracht? Van 23 maart tot 19 april gaan mannen en vrouwen de strijd met elkaar aan om een oeroude vete uit te vechten. In de Nike+ Men vs Women challenge zal de battle of the sexes in een strijd om de meest gelopen kilometers gaan.

Wekker om surfgedrag te beperken
Weer zo’n heerlijke tool voor alle internetfreaks onder ons. Alhoewel heerlijk?! Eerder erg irritant maar wel functioneel. Mocht je totaal verslaafd zijn aan internet en daardoor nogal eens de tijd verliezen dan brengt deze wekker uitkomst.

Steun met je zoekmachine goede doel
Via een link kwam ik bij de zoekmachine Nooble.nl uit. Geen idee of jullie deze zoekmachine al hadden opgemerkt, maar ik in ieder geval nog niet. Als je zoekt met Nooble krijg je altijd dezelfde resultaten als met Google, je komt na het intikken van je zoekopdracht namelijk op de site van Google terecht.

BH’s zijn helemaal hot
Of ik ben gebiast en totaal gefocust op BH’s, of ik krijg sterk het idee dat BH’s ineens hot zijn. Wellicht invloed van Marlies Dekkers? In ieder geval varen onderzoekers, ondernemers en media er wel bij. Ik heb even wat nieuwsberichten over dit product op een rij gezet. In februari laaide ineens, n.a.v. een onderzoek, de discussie op of vrouwen toch wel elke dag een schone BH dragen.

Hersenscan bij sollicitatie?
Twee weken geleden viel me dit artikel op: ‘Binnen vijf jaar hersenscan bij sollicitatie’. Ik zie het al voor me een hersenscan gecombineerd met het on-line traceren van iemands gedragingen en hopla zo hebben we een compleet beeld. Is het allemaal zo simpel als de media schrijven?

Bereikt vrouwenmarketing haar doel?
Een paar dagen geleden lees ik het volgende bericht: “Pepsico introduceert in maart een snack speciaal voor vrouwen”. Het bedrijf zal, behalve nieuwe producten, ook haar marketing aanpassen. Zo zullen de displays in de supermarkten meer vrouwelijke vormen krijgen. Hmmm probeert men hier ‘vrouwenmarketing’ toe te passen? Volgens mij neemt Pepsi de term vrouwenmarketing dan wel heel letterlijk.

Ben jij al bijgespijkerd.nl?
Nederland is weer een nieuw interessant weblog rijker namelijk bijgespijkerd.nl. Gisteravond werd de website, al na 1 maand, opnieuw gelanceerd.
Bijgespijkerd is een nieuw weblog voor online marketing en nieuwe media, waarop een mix van nieuwe en ervaren bloggers berichten plaatst.

Aanklacht tegen de recessie
Achter elkaar komen ze bij me binnen. “Lancering MarketingFacts magazine uitgesteld”. “Communicatiebureau De Verwondering komt met eigen magazine”.

Nu vrouwtjes versieren?!
Heel soms vraag je je toch af of google adsense reclames wel op de juiste sites vertoond worden en dus voor het juiste publiek. Natuurlijk begrijp ik technisch gezien wel waarom deze banner op de site van DutchCowgirls verschijnt en wellicht sla ik helemaal de plank mis hoor en zijn er genoeg DutchCowboys die tips nodig hebben voor het versieren van vrouwtjes, maar ik vind ze echt erg!

Nieuwe horlogetelefoon van LG
De horlogetelefoon bestaat al enige tijd, moet bekennen dat ik er nog nooit iemand mee heb zien lopen, maar LG lanceert tijdens de CES in Las Vegas een nieuw horloge dat zowel over Wi-Fi als HSDPA beschikt. Het horloge werd in 2008 al in Barcelona getoond maar schijnt nu in 2009 dan toch echt op de markt te komen.

Reclame maken op ‘groene’ kledinghangers
Flitch is een initiatief wat de gratis recyclebare stomerij kledinghanger als direct marketing tool introduceert. Sponsoren betalen voor de reclame op de kledinghanger en Flitch verspreid deze gratis in een netwerk van stomerijen. De laatste tijd valt het me steeds meer op dat vooral jonge (student) ondernemers bedrijven oprichten waarbij ze een product ontwikkelen en verspreiden puur op kosten van sponsoren.

De toekomst van de 3D printer
Stel je voor dat je naast je inkjet printer een 3D printer had staan die elk gewenst object zou kunnen maken, van een schroef tot aan een nieuwe computer. Volgens sommige is het niet langer de vraag of dit toekomstscenario werkelijkheid wordt maar eerder wanneer.

Bij de tijd met een schrikkelseconde
Aangezien we in 2009 qua tijd later leven en ik een partner heb die veel met computersystemen bezig is kwam tijdens het oudejaarsdiner de schrikkelseconde ter sprake. Blijkbaar een lastig fenomeen want de schrikkelseconde kan moeilijkheden opleveren bij sommige computers en GPS-systemen.

Bidden in een online virtuele moskee
Speciaal voor ‘islamitische’ gamers en ‘geïnteresseerden in de islamitische cultuur’ is de virtuele moslimwereld “Muxlim Pal” gelanceerd. Gamers kunnen er met hun alter ego naar de moskee, hun virtuele huis pimpen en met andere deelnemers chatten.

Sneller zoekresultaat met ChunkIt
Met de nieuwe gratis browserplugin ChunkIt is het oneindig browsen door zoekresultaten, volgens de aanbieders van deze functie, verleden tijd. Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik nooit zoveel moeite had de enkele regels die Google als zoekresultaat teruggeeft te interpreteren. Vaak kun je uit de context met de eerste zin al wel enigszins achterhalen of hetgeen je zoekt overeenkomt met de gegeven pagina, maar een beetje meer informatie over wat er precies op een dergelijke pagina te vinden is kan nooit kwaad.

Bescherming van privacy gegevens consumenten belangrijk
In het kader van eerdere blogs die ik schreef over het traceren van je online psychologisch profiel en de discussie over privacy van gegevens vind ik de volgende site de moeite waard om te vermelden.

Je online psychologisch profiel (2)
In een eerdere blog schreef ik over de heren Nitesh Dhanjani en Akshay Aggarwal, die zich verdiepen in het traceren van iemands psychologisch profiel. Dat doen ze door gebruik te maken van de kanalen waarop een persoon informatie achterlaat, zoals Twitter, Hyves, Myspace, etc.


Digitaal je bril uitzoeken en passen

Ik vind het wel mooi om te zien hoe ‘ogenschijnlijk’ normale winkels innoveren in het internettijdperk. Vanaf nu kun je vierentwintig uur per dag rondneuzen bij de opticien om een bril te passen, namelijk op BrilOnline.com! Steeds meer zelfstandige opticiens sluiten zich, met hun eigen aanbod, bij dit nieuwe initiatief aan.

Sprout Challenger Day 2008
Afgelopen donderdag vond de Sprout Challenger Day 2008 plaats. Voor degene die niet weten wie of wat Sprout is: Sprout inspireert en ondersteunt ondernemers bij het runnen en uitbouwen van hun bedrijf. Het platform bestaat uit een magazine en een website www.sprout.nl met natuurlijk bijbehorende nieuwsbrieven en weblogs van ondernemers en adviseurs.


Barack Obama wint verkiezingen in de Verenigde Staten

Na een lange, heftige, enerverende en soms wel erg aparte strijd om een plek in het witte huis is Barack Obama de nieuwe president van de Verenigde Staten. De 47-jarige Obama is de 44e president van de VS en de eerste zwarte in het Witte Huis. Zie ook de filmpjes op nos.nl.

Welke cowgirl wint Coebergh game?
Dit is eigenlijk een beetje te triest om waar te zijn en hartstikke manonvriendelijk. Sorry, my opinion! Maar wel een goed voorbeeld hoe een product onder de aandacht wordt gebracht dmv een online ‘advergame’.
Sinds een maand kun je ‘online’ de Coebergh Game ‘Red Fruit Farm’ spelen, deze game is speciaal bedoeld voor vrouwen. Dus DC girls mochten er nog dames tussen zitten die dit helemaal hot vinden dan wens ik jullie alvast veel plezier.


Oproep om niet te gaan stemmen

Velen van jullie zullen onderstaand filmpje al wel langs hebben zien komen maar echt…wat ze toch allemaal niet uit de kast trekken om mensen aan het stemmen te krijgen. Of beter gezegd: WIE ze toch allemaal uit de kast trekken.

Welke game wint: Spore of Little Big Planet?
Al eerder schreef ik over de game Spore. Vanaf oktober komt Sony Playstation met een soortgelijke game Little Big Planet op de markt. Ook hier speelt het community gebeuren en het zelf creëren van je game-wereld een grote rol.

Marieke de Kort geinterviewd voor Brabant Business Magazine

1 June, 2009 (22:34) | | By: marieke

Voor het Brabant Business Magazine ben ik geïnterviewd over mijn vijf Must be’s in Brabant. Oftewel wat zijn mijn 5 hotspots. Lastig lastig, daar ik veel achter mijn pc doorbreng, geen erg fanatieke shopper ben en niet zo’n modefreak maar gelukkig kon ik nog wat originele plekken bedenken.

Benieuwd naar mijn 5 hotspots download hier het magazine, op pagina 21 vind je mijn tips.

Marieke de Kort reikt prijs uit aan vrouwelijke ondernemer

25 March, 2009 (13:14) | | By: marieke

Op donderdag 19 maart werd Karin van der Ven winnares van de tweede ronde van de €20K businessplancompetitie voor vrouwen. Zij richtte de website Jules & You op, met alle mogelijke diensten die bij het leven als (internationale) student komen kijken. Dat kan een Duitssprekende huisarts zijn, een inboedelverzekering, hulp bij belastingaangifte of betaalbare huisvesting. Omdat Van der Ven scherpe contracten met aanbieders aangaat, kunnen studenten daarvan profiteren.

De deelneemsters in deze competitie hebben zich de laatste maanden ingespannen om de haalbaarheid van hun idee aan te tonen door de potentiële afzetmarkt van hun product zo goed mogelijk te onderbouwen. Inmiddels hebben vierduizend studenten bij Jules & You een dienst afgenomen, wat op zichzelf al een sterke indicatie van de economische haalbaarheid was.

De komende maanden gaat het er om spannen wie uiteindelijk het beste businessplan zal weten te presenteren en de hoofdprijs van € 20.000 euro in de wacht zal slepen. Deze finaleronde staat overigens ook nadrukkelijk open voor deelneemsters die niet aan de eerdere twee rondes hebben meegedaan.

De 20K businessplan competitie is een initiatief van het Maastricht Centre for Entrepreneurship in samenwerking met de Gemeente Maastricht en bedoeld om het ondernemerschap onder vrouwelijke studenten en medewerkers van de instituten voor hoger onderwijs in Limburg te stimuleren. Voor meer informatie zie www.mc4e.nl.

Marieke de Kort reikt prijs uit aan Karin van der Ven

Marieke de Kort reikt prijs uit aan Karin van der Ven

Foto: Marieke de Kort (rechts), oprichtster van ondernemersplatform O+, reikte op 19 maart bij de Universiteit Maastricht een cheque van € 1000,- euro uit aan Karin van der Ven (links)

Onderzoek O+ over female entrepreneurs and venture capital geplaatst op thenextwomen.com (deel II)

25 March, 2009 (12:56) | | By: marieke

During the recent years two remarkable trends have occurred in the economic sector: a growth of small entrepreneurs worldwide and an increasing number of women that have started their own business. Women’s share of business ownership is growing. Numerous researchers were triggered to investigate the issue of gender and entrepreneurship.

Marieke de Kort, founder of the Dutch on-line community for businesswomen O+ zakenvrouw van nu, has looked into this trend and is interviewed by The NextWomen about her findings. Part I is about the importance of venture capital for businesses. In part II Marieke identifies the informal venture capital issues that women led businesses face.

What kind of research has been done about venture capital for female businesses?

Major studies conducted in the past have contained discussions about the cause of the increased number of female entrepreneurs, whereas others were primarily focused on researching the differences between female and male entrepreneurs. More recent studies have put more emphasis on the general issues of management in female owned business, in particular with regard to the differences in access to financial resources for female entrepreneurs (note 1). These studies have shown that one of the main issues facing women setting up business has been raising finance for their startups. It turns out women obtain one-third of the funding that men secure when starting up their business (note 2).

These women obtain less financing such as bank loans, but they also acquire less informal venture capital (Note 3).

What could be the reason for this?

Some economic specialists argue that female entrepreneurs are not interested in venture capital because they do not aspire to expand their company. Others state that women are interested in the capital but are not acquainted with the procedures to get access to these financial resources. As will be discussed later, this may be caused by a lack of network or by gender issues.

Because women are important contributors to our economy and since in many occasions venture capital enables an entrepreneur to move its business to a higher level, it is important that women do get the necessary finance.

Are women attracted to money?

Although it may seem odd at first sight, some researchers believe that the differences between men and women acquiring venture capital is caused by a lack of interest of women in financial resources. However, this may be explained first of all by the fact that the start-up size of businesses run by women is smaller than that of men. A notable finding in research is that female entrepreneurs often start in business sectors with low capital requirements such as the service sector (Note 4). Second, women are believed to make more use of their own resources, with the exception of money borrowed from family and friends, and less of debt financing such as informal venture capital (Note 5). Therefore, less informal venture capital needs to be acquired from informal investors, which may lead to the fact that women are less interested in informal venture capital than men.

Other researchers conclude that female and male entrepreneurs do not differ with respect to the amount of their own resources used (Note 6). Although women are seemingly interested, results from Becker-Blease & Sohl suggest that the pattern of financing for women-owned businesses in the venture capital industry, where women receive only a small fraction of overall investment finance, is repeated in the informal investment market. This pattern is indicative of the low rate with which women seek financing from informal investors. Conclusively, it is widely held that female entrepreneurs are seeking investment by informal venture capitalist, (Note 7) although data to substantiate this viewpoint is sometimes lacking.

Is there a ‘gender’ issue while obtaining venture capital?

Assuming that female entrepreneurs are actively acquiring venture capital, based on previously mentioned examples, the question remains why women do not obtain as much venture capital as their male counterparts. There are two main opinions about this fact. The first presupposes that there is some sort of gender issue involved. Researchers also concluded that the difference in seek rates appears, at least in part, to be driven by “homosexuality” on the part of entrepreneurs in the informal investor market. That is, entrepreneurs demonstrate a strong preference to seek informal funding from informals of the same sex. Moreover, female entrepreneurs often have difficulties convincing male informals because of different management styles of female business owners. But some women may be openly discriminated against by informal capitalists who feel women are less capable or trustworthy than men. A number of researches (Note 8) report that bankers perceive men to have more characteristics associated with successful entrepreneurship than women. Lucas (note 9) suggests that lending decisions are driven by issues of profitability, return on investment and the perception that investments are “relatively” safe. Such determinations can be made by examining the experience of entrepreneurs, information accessibility, liabilities of newness and size, and management style. Most of the time women have either no private start up capital whatsoever as mentioned above, or they have a smaller amount of equity capital available, for instance because of lower salary payment in earlier jobs or because family property is usually registered in the name of their husband (note 10), and are therefore less experienced with the acquisition of financial resources. In comparison to their occasional lack of knowledge having a solid business plan and growing potential of their business, this makes that investors do not tend to invest in women entrepreneurs.

Any other opinions on this?

Other people focus on the fact that female entrepreneurs are not often in venture networks. Lucas for example suggests that although some have suggested that inaccessibility to capital is a result of discriminatory policies, women entrepreneurs are often absent from important networks. Having access to capital markets requires knowledge about who has capital available and for what purposes. In reality however, this knowledge is not perfectly available and female entrepreneurs often find themselves at a disadvantage in this respect, because they are not part of the important networks that play a role in the capital markets (Note 11).

Another aspect that is important to investors nowadays is the personality of the entrepreneur invested in. Is the entrepreneur someone with a relevant business network? Does he/she have the right skills to be an entrepreneur, will he or she come up with new ideas when business is going down? Therefore, informal investors will rather invest in someone they know or who is familiar with their business friends or other venture capitalists.

What to conclude?

Venture capital can be of major importance for entrepreneurs in order to take their business to the next level. Not only is there a great emphasis on the financial resources themselves, the most important reason mentioned by many entrepreneurs is that most of the informal investors take an active role in the entrepreneurial companies they fund. In particular during the early stages of a company they may give advice on supplier and customer relationships, and provide in-depth knowledge about particular industries. As mentioned earlier, women do not have equal access to venture capital. Consequently they fail not only to get adequate financial support, but also to get the guidance and the access that venture capitalists can provide to the companies invested in.

Do you have any solutions?

A possible solution may be that informal venture capitalists explore the market of female entrepreneurs by adapting their investment strategies. Research will have to be done into what selection criteria can be applied to female entrepreneurs in order for investors to make the right investment decision. Female entrepreneurs may have to move closer to informal venture capitalists by adapting business strategy to venture capitalists, and go along with new ideas and possibilities.

Finally I will say that participation of women in the labor market is the indispensable next step in the process of both globalization and emancipation. Therefore, women need to take the next step, which may be facilitated by venture capitalists. Female entrepreneurs and informal venture capitalists have to join forces to work together towards a stronger global economy.

Note 1 and 2- Carter, S. & Jones-Evans, D. (2006). Enterprise and Small Business. Principles, Practice and Policy. (Second Edition). Harlow: FT Prentice Hall.

Note 3- Becker-Blease, J.R. & Sohl, J.E. (2007). Do women-owned businesses have equal access to angel capital? Journal of Business Venturing 22, 503-521.

Note 6- Rosa, Hamilton, Carter & Burns, 1994 as cited in Verheul, 2001

Note 7- Verheul, 2001; Becker-Blease & Sohl, 2007

Note 8- Buttner & Rosen, 1988; Fay & Williams, 1993 as cited in Becker-Blease & Sohl, 2007

Note 9 and 11-Lucas, L.M. (2006). Capital Accessibility, Gender, and Ethnicity: The case of Minority Women-Owned Firms. New England Journal of Entrepreneurship 9 (1), 41-48.

Note 4 and 10- Verheul, I. & Thurik, A.R. (2001). Start-up capital: Differences between male and female entrepreneurs ‘Does gender matter’? Small Business economics 16 (4), 329-345.

Note 5 -Carter and Rosa, 1998; Honig-Haftel and Martin, 1986; Neider, 1987; Hisrich and Brush, 1987; Olm et al. 1988; Johnson and Storey, 1993 as cited in Verheul, 2001

Other sources consulted: Greene, P.G. & Brush, C.G., Hart, M.M, Saparito, P. (2001). Patterns of venture capital funding: is gender a factor? Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance 3 (1), 63-83.

Link: thenextwomen.com